His Holiness Kyabgon Gongma Sakya Trichen Rinpoche, the 41st Sakya Trizin

(Find information in English below)

Det er med stor glede vi ønsker Hans Hellighet Sakya Kyabgon Gongma Trichen Rinpoche velkommen til Norge den 26. og 27. juli 2023. I løpet av to dager vil han gi undervisning og initiering.

Program:

Den 26. juli kl. 10.00 vil Hans Hellighet gi Langt liv-initiering av Mahasiddha Thangtong Gyalpo samt Vajrakilaya Kago, et rituale for å fjerne hindringer og gi beskyttelse og velsignelse. Initieringen vil foregå på engelsk. Etterpå vil han gi undervisning på tibetansk til tibetanere i Norge. Se her for billetter til eventet 26. juli.

Den 27. juli kl. 10.00 vil Hans Hellighet gi undervisning med tema “True Happiness and the Power of Compassion”. Se her for billletter til eventet 27. juli.

Ønsker du å bestille overnatting og/eller lunsj?

Trenger du overnatting? Vi har et begrenset antall sengeplasser til utleie. Se mer her.

Ønsker du å bestille lunsj på Karma Tashi Ling 26. og/eller 27. juli? Bestill her.

26. juli kl. 10.00: Langt-liv-initiering av Mahasiddha Thangtong Gyalpo og Vajrakilaya Kago.

Empowerment som performancekunst.

I Vesten blir tibetanske ritualer ofte sett i en religiøs kontekst, men de er kanskje bedre forstått som en form for deltakende performancekunst. Poenget er ikke bare å søke velsignelser fra eksterne guddommer, for at de skal påvirke menneskets eksistens – snarere er det å generere en opplevelse i deltakerne selv.

Innenfor forestillingens kontekst blir både den rituelle lederen og studentene sett på som likeverdige med Buddha, i den forståelse at Buddhas natur ikke er forskjellig fra naturen til ens eget sinn.

Gjennom resitasjon av poesi og visualisering ledes deltakerne til forståelsen av at denne opplevelsen ikke bare er en midlertidig fiksjon i forestillingens kontekst, men faktisk er like ekte, om ikke mer, enn vår vanlige identitetsforståelse.

Uansett hvor skjulte de kan virke, har vi alle i oss selve verktøyene vi trenger for å oppnå opplysning. I buddhismen hjelper tantriske innvielser til å avdekke disse verktøyene, og lar dem spre frøene til vår fremtidige opplysning.

Det finnes mange forskjellige typer innvielser, men deres mål er det samme: å skape et sterkt bånd mellom mottakeren, den kvalifiserte læreren og Buddha-figuren. Å delta aktivt i en initiering er starten på et livslangt engasjement for å forbedre seg selv, og arbeide til fordel for alle vesener.

Å motta denne innvielsen fra en anerkjent Mester som Hans Hellighet er en sjelden og svært verdifull opplevelse.

27. juli kl. 10.00: “True Happiness and the Power of Compassion”.

Som moderne mennesker står vi overfor en overraskende tragedie - hvorfor er vi ikke lykkeligere?

Alle visdomstradisjonene i verden er enige: Hvis vi ønsker å være lykkelige, bør vi fokusere mer på andres lykke. Ikke som en etisk regel, eller atter en "burde gjøre" for å øke vår skyldfølelse – men som en praktisk steg-for-steg tilnærming for å mykne opp våre hjerter, til glede for oss selv og andre.

Selv om metodens opprinnelse er gammel, har vitenskapelige studier nylig bekreftet denne metodens evne til å forvandle vår daglige eksistens. Enten vår trening er forankret i en åndelig eller sekulær filosofi, er et åpent kjærlig hjerte uunnværlig for et lykkelig liv. 

Hans Hellighet vil dele sin kunnskap om buddhistiske medfølelsestreningsmetoder på en måte som er praktisk anvendelig for alle uavhengig av åndelige tilhørighet eller mangel på sådan.

Om Hans Hellighet Kyabgon Gongma Sakya Trichen Rinpoche

Hans Hellighet Kyabgon Gongma Sakya Trichen Rinpoche, den 41. Sakya Trizin og øverste lederen av Sakya-skolen for tibetansk buddhisme, ble født i Tibet i 1945 i den eldgamle avstamningen til Khön. Han blir sett på som en utstråling av Buddha Manjushri.

Han er en høyt realisert Mester med dyp visdom og grenseløs medfølelse. Han begynte å lære om buddhistisk filosofi og utføre retreater i en veldig ung alder. I 1959, under tronfølgeseremonien i Sakya, Tibet, ble han offisielt innehaver av Sakya-tronen. Han ble tvunget til å forlate hjemlandet og flykte til India senere samme år.

Han har utrettelig jobbet til fordel for folket sitt, Sakya-tradisjonen og buddhismen generelt siden den gang. Han har bygget og renovert klostre, nonneklostre, skoler og landsbyer for tibetanske flyktninger. Disse landsbyene har dannet det nye grunnlaget for det tibetanske lek- og religiøse liv. Han har etablert over 30 klostre i Nepal og India, og støttet etableringen av en rekke Sakya-sentre over hele verden.

Hans Hellighet reiser ofte rundt i verden, underviser i Dharma og overfører autentisk og dyp lære i henhold til sine studenters behov. Siden Hans Hellighet Sakya Trizin har mottatt lære og innvielser fra alle fire hovedskolene i tibetansk buddhisme, blir han sett på som en ikke-sekterisk (Rimé) Lama.

Hans Hellighet er en av få levende tibetanske mestere som ble oppdratt og trent tradisjonelt i Tibet før Kina invaderte landet. Det er en sjelden og verdifull mulighet å kunne møte autentiske mestere som ham i denne tid og å dra direkte nytte av innsikten i denne levende visdomstradisjonen.

Hans Hellighet har vært en lærer for Hans Hellighet Dalai Lama som har referert til ham som "The King of Yogis". Hans Hellighet er kjent over hele verden for brilliansen og klarheten i læren hans og hans presise beherskelse av flytende engelsk. Å motta undervisning direkte fra Hans Hellighet er en sjelden mulighet og bærer en spesiell linje av velsignelser fra grunnleggerne av Sakya-ordenen.

Her kan du lese mer om Hans Hellighet Kyabgon Gongma Sakya Trichen Rinpoche.

Visit of His Holiness Sakya Trichen Rinpoche, July 26 – 27!

It is with great joy we are welcoming His Holiness Sakya Kyabgon Gongma Trichen Rinpoche on his first ever visit to Norway on July 26–27.

Program:

On July 26 at 10 a.m. His Holiness will teach and give Long life empowerment by Mahasiddha Thangtong Gyalpo and Vajrakilaya kago, a ritual to remove obstacles and give protection and blessings. After the initiation, His Holiness will give a talk in Tibetan to the Tibetan community in Norway. Get your ticket here.

On July 27 at 10 a.m. His Holiness will give a public teaching on “True Happiness and the Power of Compassion.” Get your ticket here.

Do you need accommodation? We have a limited number of beds available, Book here.

Would you like to join us for lunch at Karma Tashi Ling July 26. and/or 27? Order here.

His Holiness Kyabgon Gongma Sakya Trichen Rinpoche, the 41st Sakya Trizin

July 26 at 10 a.m.: Long life initiation of Mahasiddha Thangtong Gyalpo and Vajrakilaya Kago.

Empowerment as performance art.

In the West Tibetan rituals are often seen in a religious context,  but they are perhaps better understood as a form of participatory performance art. The point is not just to seek blessings from external deities, for them to interfere with human existence – rather it is to generate an experience within the participants themselves. 

Within the context of the performance both the ritual leader and the students are viewed as equals to the Buddha, in the understanding that the nature of the Buddha is no different from the nature of one's own mind. 

Through the recitation of poetry and visualization, the participants are guided to the understanding that this experience is not just a temporary fiction in the context of the performance, but is actually just as real, if not more, than our ordinary understanding of identity.

No matter how obscured they may seem, we all have within us the very tools we need to attain enlightenment. In Buddhism, tantric initiations help to uncover these tools, and allow them to spread the seeds of our future enlightenment.

There are many different types of initiations, but their aim is the same: to create a strong bond between the recipient, the qualified teacher, and the Buddha-figure. Actively participating in an initiation is the start of a life-long commitment to improving oneself, and working to benefit all beings.

To receive an initiation from an accomplished master like His Holiness is a rare and precious opportunity.

Get your ticket for the event here.

July 27 at 10 a.m.: Public talk: “True Happiness and the Power of Compassion”

As modern day humans we are faced with a surprising tragedy - why aren’t we happier?

All the wisdom traditions of the world agree: If we want to be happy, we should focus more on the happiness of others. Not as an ethical rule, another “should” to feed the fires of our guilt – but as a practical step-by-step approach to softening the heart to ourselves and others.

Though ancient in its origin, scientific studies have recently confirmed this method's ability to transform our daily existence. Whether our training is grounded in a spiritual or secular philosophy, an open loving heart is indispensable for a happy life. His Holiness has agreed to share his knowledge of the Buddhist compassion training methods in a way which is practically applicable to everyone regardless of their spiritual affiliation or lack thereof.

Get your ticket for the event here.

About His Holiness Kyabgon Gongma Sakya Trichen Rinpoche

His Holiness Kyabgon Gongma Sakya Trichen Rinpoche, the 41st Sakya Trizin, the supreme head of the Sakya school of Tibetan Buddhism, was born in Tibet in 1945 into the ancient lineage of the Khön. He is regarded as an emanation of Buddha Manjushri. He is a highly realized Master adorned with profound wisdom and limitless compassion. He started learning about Buddhist philosophy and performing retreats at a very young age. In 1959, an enthronement ceremony was held in Sakya, Tibet, by the way of which he officially became the Holder of the Sakya Throne. He was forced to quit his homeland and flee to India later that year.

He has been tirelessly working for the benefit of his people, the Sakya tradition and Buddhism in general ever since. He has built and renovated monasteries, nunneries, schools, and villages for Tibetan refugees. These villages have formed the new foundations of the Tibetan lay and religious life. He has established over 30 monasteries in Nepal and India, and supported the establishment of numerous Sakya centres all over the world.

His Holiness often travels around the world, teaching Dharma and transmitting authentic and profound teachings according to the needs of his disciples. Since His Holiness the Sakya Trizin has received teachings and initiations of all four main schools of Tibetan Buddhism, he is regarded as a non-sectarian (Rimé) Lama.

His Holiness Sakya Trichen is one of the few living Tibetan masters who were brought up and trained traditionally in Tibet before China invaded the country.  It is a rare and precious opportunity to be able to meet authentic masters like him in this day and age, and to benefit directly from the insights of this living wisdom tradition.

His Holiness Sakya Trichen has been a teacher for His Holiness the Dalai Lama who has referred to him as “The King of Yogis”. His Holiness is renowned throughout the world for the brilliance and clarity of his teachings and his fluency and precise command of English. Receiving teachings directly from His Holiness is a rare opportunity and carries a special lineage of blessings from the founders of the Sakya Order.

Read more about His Holiness Kyabgon Gongma Sakya Trichen Rinpoche here