Apebroen - en jatakahistorie

Det finnes mange gode historier fra Buddhas liv, hans lære og ikke minst i de fortellingene som kalles jataka-historier. Dette er små historier som minner om Æsops fabler og som belyser almenmenneskelige etiske dilemmaer, historier som tradisjonen knytter til ‘Den store bodhisattva’ - til Shakyamuni Buddhas tidligere liv. Vi gir her et eksempel på en jatakahistorie. Historien egner seg godt til høytlesing for barn.

Apebroen.jpg

En kjempestor ape hersket en gang ov­­er åtti tusen apeundersåtter ved fo­­ten av Himalayafjellene. Og gjen­­­­­nom fjellene hvor de bodde rant el­ven Gan­ges før den nådde fram til dalene hvor byene var. Der hvor det bru­sen­de vannet falt fra stein til stein sto et prakt­fullt tre. Om våren bar det vevre hvite blomster og senere ble det fullt av frukter så vidunderlige at in­gen­ting kunne sammenlignes med dem. Og de milde vindene som strøm­met ned fra fjellene gjorde dem søte som honning.

Så lykkelige som apekattene var! De spiste av fruktene og bodde i treets skygge. På den ene siden av treet strakk grenene seg utover elven. Så der­­for, når blomstene viste seg, spiste eller ødela apene blomstene på de gre­nene, slik at det ikke skulle vokse fruk­­ter på dem. Og skulle det vokse en frukt plukket apene den, selv om den ikke var større enn blomstens hjer­te. Dette gjorde de fordi lederen deres had­­de sett faren og advart dem: «Vær forsiktige, la ikke en eneste frukt få fal­le i vannet, fordi den da kan bli ført med strømmen til byen. Hvis de som bor der finner den gode fruk­ten, kan de komme til å lete etter tre­et. Og hvis de følger elven oppover og finner tre­et, vil de ta all frukten og vi må flykte herfra.»

Derfor gjorde apene som han sa og i lang tid falt ikke en eneste frukt i van­net. Men en dag skjedde det at en frukt som var blitt gjemt bak noen bla­der, falt i vannet og ble ført med elven helt til byen Benares som ligger ved Ganges bredd. Den dagen var det slik at kong Brahmadatta badet mel­lom to garn, som noen fiskere holdt mens han stupte og svømte rundt og koste seg mens solstrålene spilte over de små bøl­gene. Frukten fløt rett inn i et av gar­nene.

«Fantastisk!» utbrøt den fiskeren som så den først. «Hvor i all verden vok­­­­ser en frukt som denne?» Så grep han den og med strålende øyne viste han den til kongen.

Brahmadatta stirret på frukten og be­undret dens skjønnhet. «Hvor kan man finne treet som bærer slike fruk­ter», spurte han. Han ropte på noen tøm­mer­huggere som var i nærheten og spurte om de kjente til frukten og hvor den kunne finnes.

«Herre, det er en mango, en vi­dun­der­lig mango. Frukt som denne vok­ser ikke i dalen vår, men oppe i åsene ved Himalaya-fjellene. Der er luften ren og solstrålene uforstyrret. Det er ingen tvil om at treet står ved el­ve­bred­den og at frukten har falt i van­net og blitt ført hit.»

Kongen ba da mennene om å smake på frukten og da de hadde gjort det, smakte han på den selv, og lot sine ministre og følgesmenn få sma­ke og­så. De utbrøt: «Sannelig, denne fruk­­­ten er himmelsk, aldri har vi smakt noe slik!»

Dagene og nettene slepte seg hen for kongen, som begynte å bli mer og mer rastløs. Han lengtet mer og mer etter å få smake den frukten igjen. Om natten drømte han om et for­tryl­let tre som på hver av grenene hadde hun­d­re gyldne begre med hon­ning og nektar.

«Vi må finne det treet», sa kongen en dag, og han ga ordre om at en båt skul­le gjøres i stand for å seile opp­­over el­ven Gan­ges, helt opp til Hi­ma­laya-fjel­lene hvor kanskje treet kunne fin­­nes. Brahmadatta dro selv sam­men med sine menn.

Det var en lang reise og de passerte blomsterenger og rismarker, men en kveld nåd­­­de kongen og hans følge fram til åsene ved Hima­laya­­fjellene. De kikket opp­ov­er, og hva fikk de se i det fjer­­ne? Der, i lyset av må­nen, sto det treet de hadde leng­tet etter, med de gyld­ne fruk­tene som skinte mellom bla­­dene. Men hva er det som beveger seg langs gre­nene? Hvilke underlige skyg­­­­­ger kan skimtes gli­den­­de mellom bladene?

«Se», sa en av mennene. «Det er en flokk med aper!» «Aper», utbrøt kon­gen, «De spiser opp frukten! Omring treet slik at de ikke kan unn­slippe. Når so­len står opp skyter vi dem og spiser kjøt­tet deres og mangoene.»

Disse ordene nådde også apene, og skjelvende sa de til lederen sin: «Akk, det du advarte oss om har skjedd, kjæ­re leder. Noen frukter må ha falt i el­ven for nå er det kommet men­nes­ker hit som omringer treet vårt. Vi kan ik­ke unnslippe, fordi det er for langt fra dette treet til de nærmeste trærne, slik at vi ikke klarer å hoppe over. Vi hør­te at noen av mennene sa: ‘Når solen står opp skyter vi dem og spiser kjøttet deres og mangoene’.»

Du gjorde krop­pen din til en bro slik at de andre kunne krys­se den.

- Brahmadatta

«Jeg skal redde dere, mine kjære», sa lederen. «Vær ikke redde, men gjør som jeg sier». Slik roet han dem og den store apen klatret opp på den høy­­este grenen på treet. Og så rask som vinden farer mellom fjellene, gjor­de han et kjempehopp gjennom luften og landet i et annet tre på den andre si­den av elven. Der, ved vann­kanten, tok han et langt siv opp med roten og tenk­te: «Jeg skal binde den ene enden av dette sivet fast i treet og den andre enden bin­der jeg til foten min. Så hop­per jeg tilbake til man­go­treet igjen, slik at det blir en bro som mine un­der­såtter kan flykte over. Det­­te sivet er lengre enn avstanden til mangotreet slik at jeg kan binde det fast i dette tre­et.» Hans hjerte ble fyllt av glede da han hoppet tilbake til man­gotreet.

Men dessverre, sivet var litt for kort og han greide bare så vidt å gripe fast i en av grenene. Han hadde glemt å ten­ke på at sivet skulle ha vært langt nok til å bli bundet fast til foten hans også. Med en kraftanstrengelse hang han fast i grenen og ropte på sine un­der­såt­ter: «Løp over ryggen min og over dette sivet og dere vil bli red­det.»

En etter en løp apekattene over ham og over sivet. Men en av dem het De­vadatta og han hoppet tungt på ryg­gen hans. En fryktelig smerte ilte gjen­­nom kroppen hans. Ryggen hans var bruk­ket. Og den hjerteløse Deva­dat­ta bare fortsatte, uten å bry seg om at le­deren hans led i ensomhet.

Kong Brahmadatta hadde sett det he­­le og tårer strømmet fra øynene hans da han så på den skadede ape­le­de­ren. Han beordret sine menn om å hente ham ned fra treet, som han frem­deles holdt fast i. Han fikk ham vasket med parfymevann, kledde ham i gult tøy og ga ham kjølig vann å drikke. Et­ter­på ble han lagt under tre­et og kongen satte seg ved siden av og snak­ket med ham. Han sa: «Du gjorde krop­pen din til en bro slik at de andre kunne krys­se den. Visste du ikke at livet ditt kun­ne ta slutt hvis du gjorde det? Du har gitt livet ditt for å redde de andre. Hvem er du, O, vel­signede, og hvem er de andre?»

«O, konge», svarte apen. «Jeg er de­res leder. De har bodd sam­men med meg i det­te treet. Jeg var som en far for dem og jeg har elsket dem. Jeg li­­der ikke fordi jeg må for­late denne ver­den, for­­di jeg har opp­nådd å gi mi­ne un­der­såtter friheten. Og hvis min død blir lær­dom for deg, blir jeg mer enn lyk­kelig. Det er ikke sverdet ditt som gjør deg til konge, det er bare  kjær­lig­het. Glem aldri at ditt eg­et liv  er lite å gi, hvis du der­­med sik­rer at di­­ne un­der­såtter blir lyk­­ke­li­ge. Ikke hersk over dem gjen­nom makt fordi de er dine un­der­såtter. Du skal sty­re gjen­nom kjær­lighet for­di de er di­ne barn. Det er på den må­­ten du burde væ­re kon­­ge. Når jeg ikke lenger er her, glem ikke mine ord, kong Brah­­ma­­dat­ta!»

Så lukket den velsignede sine øyne og døde. Men kongen og hans folk sør­­­get over ham og kongen bygget et rent og hvitt tempel for ham, slik at hans ord aldri skulle bli glemt.

Og Brahmadatta styrte med kjær­lig­het og alle hans undersåtter var alltid lyk­kelige.