Med hilsen Lama Changchub

85104510_2502728673380262_658092519933870080_o.jpg

Vår kjære Lama.

Lama Changchub has written some words of comfort and advise to us all:

As a Buddhist we should seize this period of difficult time and transform it into something spiritually constructive and that is to further deepen our studies, reflection and meditation on the path of Dharma. Specially when we find ourselves stuck anyway at our home alone and have more time than usual as brought about accidentally by this unfortunate circumstances.

As, a Buddhist if we find ourselves insecure and anxiety ridden by the current global and national situation, we should strengthen our fundamental Buddhist practice of going for refuge to three Buddhist spiritual ideals, commonly called three Jewels, Buddha, Dharma and Sangha. Do the practices of the recollection of the varied enlighten qualities as embodied by the three Buddhist jewels and thereafter go for refuge while reciting the refuge formula optionally combined or not combined with the physical performance of prostration.

There remains no fear or impediments that can not be triumphed with the essential practice of refuge and finally one attains the absolute state of fearlessness, which is non other than the state of Buddhahood itself. It is important to add an element of altruism with this practice of going for refuge based on loving kindness and compassion. As an expression of other regarding attitude, one meditates that along with my going for refuge, every one else who are in dire need of refuge, security and safeguarding as well goes for refuge and attains ultimate spiritual well-being and freedom.

As a Buddhist I can not imagine any other source of greater blessings than that comes from entrusting towards three Buddhist jewels. During my daily practices of prayer and mediation I shall think of you and your family and I hope to see the days shall soon come when we all are free from this present global crisis and live happily, harmoniously and peacefully once again.

If there is a remedy, then what is the use of frustration? If there is no remedy, then what is the use of frustration?

If the problem can be solved why worry? If the problem cannot be solved worrying will do you no good.

- Shantideva

When in the midst of many, let me keep a check on my speech; when remains alone, let me keep a check on my mind.

- Dharmarakshita

Lama Changchub har skrevet noen gode ord og råd til oss alle:

Som buddhister kan vi benytte denne vanskelige perioden og transformere den til noe spirituelt konstruktivt. Vi kan gå dypere i vår dharmapraksis, studere, reflektere og meditere. Spesielt når vi blir sittende hjemme alene uansett og får mer tid enn vanlig på grunn av disse ulykkelige omstendighetene.

Som buddhister, hvis vi føler oss utrygge og engstelige i den krisesituasjonen som har oppstått globalt og nasjonalt, kan vi styrke vår grunnleggende buddhistiske praksis og ta tilflukt til de tre buddhistiske åndelige idealer, de tre juveler - Buddha, Dharma og Sangha. Start med å tenke igjennom og reflektere over de opplyste kvalitetene som de tre juvelene representerer og ta så tilflukt ved å si tilfluktsbønnen, med eller uten fysiske prostrasjoner.

Det finnes ingen frykt eller hindringer som ikke kan overvinnes med denne helt grunnleggende praksisen - ta tilflukt. Til slutt kan man oppnå en absolutt fryktløs tilstand, som ikke er noe annet enn selve buddhatilstanden. Men det er viktig å få med det altruistiske elementet i tilfluktspraksisen. Den må være basert på vennlig kjærlighet og medfølelse. Det gjør du ved å meditere slik at når du tar tilflukt, gjør du det sammen med alle andre vesener, som også har et sterkt behov for tilflukt, trygghet og beskyttelse, og se for deg at dere alle oppnår den høyeste tilstand av åndelig velvære og frihet.

Som buddhist kan jeg ikke forestille meg noen annen og større kilde til velsignelse enn den som kommer fra å sette sin lit til de tre buddhistiske juveler. I min daglige praksis med bønner og meditasjon skal jeg tenke på dere og familiene dere. Jeg håper vi snart får oppleve den dagen da vi blir fri fra denne globale krisen og kan leve glade, harmoniske og frie igjen.

Hvis det finnes et botemiddel, er da noen grunn til å bli frustrert? Hvis det ikke finnes noe botemiddel, er da noen grunn til å bli frustrert?

Hvis problemet kan løses, hvorfor bekymre seg? Hvis problemet ikke kan løses, hvorfor bekymre seg?

- Shantideva

Når jeg er midt blant mange, la meg passe oppmerksomt på min tale. Når jeg er alene, la meg passe oppmerksomt på mitt sinn

- Dharmarakshita.