Det er noen betingelser som må være oppfylt for at prosjektet skal lykkes.

1) Banken (Cultura bank) må være villig til å yte lån

Det har de tidligere sagt at de vil.

2) Prisen på entreprisen når vi har mottatt tilbud fra entreprenør må være i nærheten av vårt kostnadsanslag, eller lavere

Arkitektene mener at kr 35.000 - 40.000 pr kvadratmeter, alt inklusive, bør være et realistisk anslag, men det gjenstår å se hva tilbudene fra entreprenører blir på. At behovet for sprengning er lite burde trekke prisen noe ned. Vi har lagt kr 40.000 pr. kvadratmeter inn i kalkylen.

3) Vi må klare å skaffe egenkapitalen som iallfall ut 2024 vil være et krav om 15% av prosjektkostnaden

Iallfall ut 2024 vil egenkapitalkravet, også for sekundærboliger, være på 15% av totalbudsjettet og vi regner med å sette i gang før utløpet av 2024. Det kan også være at ordningen videreføres. Tomten som boligene skal bygges på har en gjeld på kr 800.000. Taksten på tomten er nå satt til 3,5 millioner, dvs. at 2.7 millioner kroner av denne verdien kan brukes til egenkapital. Vi er avhengige av at noen i sangahen er villige til å yte oss lån i 10 år, helst rentefritt (hvor renteavståelsen vil være en generøs donasjon til et svært godt formål) eller med en rentefot av valgt størrelse, opp til rentefoten vi får på banklånet. Summen av privatlånene må tilsammen være på minst 2,2 millioner kroner. Det må vi greie! Disse vil måtte være 2. prioritetslån, men dette er av arkitektene ikke vurdert til å være noen stor risiko, all den tid at prosjektet med stor sannsynligvis vil kunne avhendes uten tap, om worst case scenrio - at vi ikke makter å betale ned lånene - skulle inntreffe. Vi tror snarere at dette vil lykkes og at inntektene fra tempelboligene vil bli høyere enn kostnadene, og øke etter hvert som tiden går til et anseelig buffer.

4) Minst 15 personer må inngå avtaler med KTLBS om innflytting

Dette er det store spørsmålet: Etter snart 50 år og med over 900 medlemmer som er buddhister hos Karma Tashi Ling buddhistsamfunn, så burde det vel være minst 15 personer som er blitt såpass seriøse at de nå ønsker å ta et stort skritt videre i sin åndelig utvikling; som er så dedikert til sin dharmapraksis, at de vil bruke livet til noe virkelig nyttig som gagner både dem selv og andre, i tråd med å ha tatt Tilflukt og avlagt Bodhisattvaløftet?

Som en kuriositet kan nevnes at da vi overtok Sommerro og to småhus på Bjørndal pluss en liten hytte i skogen for nesten 50 år siden og var en nystartet meditasjonsgruppe inne i Oslo på cirka 25-30 personer, så var det 16 personer av disse som flyttet inn i det som skulle bli Karma Tashi Ling buddhistsenter. Skulle interessen være like stor nå ville det tilsi at over 450 personer vil "sloss" om de 19 rommene som snart vil stå klare for innflytting....

Har du lyst til å ta dharmatreningen din til et nytt nivå og flytte inn, ta kontakt med prosjektgruppen. Bruk gjerne skjemaet som du finner på hovedsiden: "Tempelboligprosjektet".

Fordeling av rommene vil skje i den rekkefølgen tempelboerne signerer innflyttingsavtalen.

5) At prosjektets kostnadsramme ikke sprekker og at oppfølgingen av byggeprosessen er godt ivaretatt

Arkitekt Lars Nordland (med Evelyne Anderson) i firmaet Anno arkitektkontor vil være byggeleder i form av hovedentreprise for prosjektet med en tett oppfølging av byggeprosessen. Lars Nordland er kjent for og har lang erfaring med å lage vanntette kontrakter slik at prosjektene fullføres innen fristen og innen kostnadsrammen. Han har samarbeidet med flere firmaer på den måten med gode resultater. Arkitekten sier at dette er et greit prosjekt som ikke bør by på problemer.

Vi har samarbeidet med Lars og Evelyne i mange år i forberedelsene til prosjektet og må si at vi alltid har blitt godt og vennlig oppfulgt og de har nok gitt oss en god del gratis tid. Vi har hatt flaks som har fått tips om å bruke dem i forhold til andre firmaer på grunn av deres ekspertise. Andre firmaer ville sikkert ha fakturert oss for den minste tid brukt på oss.

.

Mer informasjon:

Hvorfor bygge tempelboliger?. / Hva skal bygges? / Hva er forutsetningene? / Når skal det bygges?

Hvorfor flytte inn? / Husleie? / Krav til beboerne? / Finansiering? / Støtte til prosjektet