Finansiering av prosjektet

Arkitekten sier at kvadratmeterprisen sannsynligvis havner på mellom kr 35.000 og 40.000, så vi har satt opp kr 40.000 pr. kvadratmeter i budsjettet for bygging av tempelboligene. Det tilsier at prosjektet vil koste cirka 28 millioner kroner. Nøyaktig pris får vi når vi har fått et konkret pristilbud. Søknad om byggetillatelse blir sendt til Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune i august og anbudspapirer blir sendt ut etterpå.

Vi vil låne 85% av byggekostnaden gjennom 1. prioritets banklån (annuitetslån over 25 år), fortrinnsvis i Cultura bank.

Finansieringen baserer seg på at vi skaffer egenkapitalen på minst 15%. Det vil utgjøre ca. 4,2 millioner kroner. En del av egenkapitalen er dekket gjennom verdien på eiendommen. Vi har cirka kr 3 millioner i egenkapital allerede.

For å dekke hele egenkapitalkravet trenger vi å låne cirka 2,2 millioner kroner (bl.a. noe til byggelånet) som 2. prioritetslån fra medlemmer som forstår viktigheten av dette prosjektet. Vi ønsker å kunne låne over 10 år hvoretter privatlånene tilbakebetales samlet med avtalte renter.

Fordringer på lånene vil selvfølgelig overtas av arvinger.

Eventuelle donasjoner vil gå direkte til egenkapitalen slik at prosjektet får en romsligere økonomi. Vi takker på forhånd for alle donasjoner, store som små.

Renter og avdrag på lånene vil dekkes av leieinntektene, samt inntekter ved overnattinger på kurs og korttidsopphold.

Jetsün Khandro Rinpoche, vår rådgiver, har oppfordret oss til å bruke en god del av kapasiteten for deltagere på aktiviteter med overnatting og til kortere opphold for dem som har lyst til prøve ut denne måten å leve på. Hun mener at inntekter fra dette vil bli like store som langtidsutleie av rommene ville gi, slik at vi på sikt ikke vil være like avhengige av at mange bor fast på KTL som til å begynne med. Det skulle også tilsi at hele kapasiteten vil bli utnyttet på sikt.

Men det er lagt opp til at inntil 4 rom kan stå tomme til enhver tid. Perioder med fullt belegg vil bygge opp et økonomisk buffer.

Fluktueringer i bankrenten kompenseres med tilsvarende prosentvise endring i utleieprisene, både opp og ned. Det antas at på den måten vil husleieprisene ligge under utviklingen i utleiemarkedet i Oslo for øvrig.

Vedlikeholdskostnader er lagt inn i kalkylen og dekker bl.a. strøm, kommunale utgifter etc.

Inntekter fra utleie til buddhistisk praktiserende medlemmer oppfyller våre formål og er således ikke skattepliktige. Se våre vedtekter og Skatteetatens nettsider om frivillige organisasjoner og skatt.

Etter hvert som tiden går viser kalkylen at et overskudd vil genereres, og vil øke kraftigere frem mot slutten av låneperioden hvis forutsetningene holder. Når lånene er tilbakebetalt vil tempelboligene generere betydelige inntekter til sanghaen. Overskudd fra tempelboligene vil da kunne brukes til andre gode formål. Eventuelt kan de bl.a. brukes for å holde husleieprisene nede.

Alternativ finansiering

Det vurderes som en alternativ finansiering å selge ut seksjoner (1/4 til 1/2 av anlegget) for å skaffe mer egenkapital. Dette ansees ikke som en så gunstig løsning som totaleierskapsmodellen, da kontrollen over deler av anlegget vil gå tapt, selv om vi vil prøve å få solgt med en gjenkjøpsavtale. Så dette blir plan B.

Om du kunne tenke deg å kjøpe en seksjon, kontakt prosjektet!

.

Mer informasjon:

Hvorfor bygge tempelboliger?. / Hva skal bygges? / Hva er forutsetningene? / Når skal det bygges?

Hvorfor flytte inn? / Husleie? / Krav til beboerne? / Finansiering? / Støtte til prosjektet